PATVIRTINTA

                                                                                      Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“

                                                                                     direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d.                                   

                                                                                      įsakymu Nr. K-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“

2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 MOKSLO METŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“  VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

 

 

I. Tikslas – Ugdyti vaikus pagal patobulintą ikimokyklinio ugdymo programą „Salduvės takeliu...“, tenkinant ugdytinių poreikius bei užtikrinant ugdymo kaitą.

Uždaviniai:

1.1.  Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

1.2.  Sudaryti (tobulinti) sąlygas vaikų sveikatingumui gerinti bei sveikai mitybai organizuoti.

 

Teigiami veiklos pokyčiai:

 

ü      Pedagogai aktyviai dalyvauja miesto projektuose;

ü      Grupės (veiklos kambarėliai) pasipildė naujomis ugdymo priemonėmis (plakatai, užduočių, testų knygelės, žaislai, kūrybiniams žaidimams pravesti, grožinė literatūra);

ü      Parengti ir patvirtinti nauji, metiniai veiklos išplanavimai darbui su  vaikais ankstyvajame amžiuje;

ü      Auklėtojos (pedagogės) dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose, įgytas žinias ir gebėjimus perdavė kolegėms bei pravedė atviras ugdymo veiklas.

ü      Organizavome sveikatingumo renginius bei atvirų durų popietes bendruomenės nariams ir tėveliams;

ü      Išleistas naujas kasmetinis sveikatingumo laikraštis „Sveikatos versmelė“;

ü      Organizavome paskaitą tėvams „Adaptacija ankstyvajame amžiuje: grėsmės ir galimybės“, „Patyčios: galimos priežastys ir pagalbos galimybės vaikui“;

ü      Organizavome bendruomenės nariams motinystės-tėvystės įgūdžių ugdymą grupėse.

 

 

 

Neigiami veiklos pokyčiai:    

ü      Trūksta lėšų pakankamai įsigyti, pagal vaikų poreikį, mokymo priemonių vyresnėse grupėse (piešimo sąsiuvinių, dailės priemonių ir t.t.)

ü      Menka sporto įrenginių bazė lauke, kuri nesuteikia galimybės užtikrinti vaikų judėjimo poreikių;

ü      Negalime papildyti vaikų valgiaraščio jautienos mėsos gaminiais dėl pernelyg aukštos mėsos kainos.

 

II.    Tikslas – Modernizuoti, atnaujinti grupių bei kitų erdvių edukacines sąlygas.

Uždaviniai:

2.1.    Atnaujinti, lauko grupių, kambarėlių edukacines aplinkas, užtikrinančias kūrybingas ir saugias sąlygas.

2.2.    Materialinės – techninės bazės turtinimas.

 

 

Teigiami veiklos pokyčiai:

 

ü      Lauko smėliadėžės papildytos nauju smėliu;

ü      Įsigyjame naujų ir įvairių žaislų rinkinių, skirtų vaikų žaidimams lauke;

ü      Žaidimų kambarėlį papildėme naujais žaislais;

ü      Nupirkti nauji baldai grupėms, kabinetams;

ü      Sporto salėje nupirktas 1 gimnastikos suoliukas ir paklotai, bendrojo lavinimo pratimams atlikti;

ü      Naujai suremontuotos 2 grupės: „Bitutės“, „Naminukai“.

 

Neigiami veiklos pokyčiai:        

 

ü      Neatnaujinome „Švelnukų“ ir „Smalsučių“ grupių grindų dangos;

ü      Pasenusi ir nemoderni informacinių technologijų sistema grupėse ir kabinetuose;

ü      Nepakankamai įsigyta sporto priemonių;

ü      Nepilnai įrengta lauko pavėsinė, vaikų vaidybiniams žaidimams pravesti.

 

 

           2014 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

I.                 TIKSLAS. Kokybiškas ir kūrybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas, orientuotas į vaiko ugdymo kokybę bei poreikių tenkinimą

 

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

VYKDYMO DATA

PARTNERIAI

REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

1.1. Skatinti ugdytinių saviraišką ir gebėjimus įgyvendinant individualią programą, organizuojant papildomą ugdymą.

1.1.1. Gabių vaikų programos parengimas.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Kriaučiūnienė

2014 metai

 

 

 

ŠU,

Švietimo skyrius

 

 

 

 

1.1.2. Metodinės dienos darželyje „Daug darbelių ir darbų padaryti aš galiu“.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Kriaučiūnienė

2014 metai, pavasaris lauke

Švietimo skyrius, „Smalsučiai“, „Varpelis“, „Saulutė“

 

 

1.1.3. Piešinių paroda, skirta šeimai.

Direktorė

Nijolė Korsakienė

 

2014 metai

Švietimo centras, Šiaulių universiteto lektorė, paskaitos tema „Šeimos statuso stiprinimas“

 

1.1.4. Įsigyti meninės raiškos priemonių (dailės priemonės, žaidimų atributika, rūbeliai vaidmenims).

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Kriaučiūnienė

2014 metai

Švietimo centras, Danutė Dapševičienė, Janina Pocienė

 

1.1.5. Parengti vaikų pasiekimų ir pažangos įvertinimo tvarką ir informuoti tėvelius.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Kriaučiūnienė

2014 m. gegužė

Švietimo centras

 

1.1.6. Įsigyti priemonių, įrankių komplektą berniukų – mergaičių darbinei veiklai organizuoti grupėje.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Kriaučiūnienė

2014 metai

Švietimo centras

 

1.2. Įsijungti į miesto organizuojamus sveikatingumo renginius ir stiprinti vaikų sveikatą ir savijautą.

 

 

1.2.1. Dalyvauti sveikatingumo renginiuose mieste ir šalyje („Sveikatos želmenėliai“).

Bendrosios praktikos slaugytoja

Jadvyga Grubliauskienė

2014 metai

Švietimo skyrius, Šiaulių visuomenės sveikatos biuras

 

1.2.2. Akcija „Be patyčių“.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Kriaučiūnienė

2014 metai

Švietimo skyrius

 

 

1.2.3. Organizuoti paskaitą bendruomenės nariams „Saugus vaikas  - laimingas vaikas“.

Direktorė

Nijolė Korsakienė

2014 metai

Švietimo skyrius, Švietimo centras

 

1.2.4. Organizuoti bendruomenės sporto šventes

Bendrosios praktikos slaugytoja

Jadvyga Grubliauskiene

 

2014 metai

 

Švietimo skyrius, Šiaulių visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

II.            TIKSLAS.  Lopšelio-darželio materialinės ir techninės bazės turtinimas bei finansinių išteklių tikslingas panaudojimas

 

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

VYKDYMO DATA

PARTNERIAI

REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

2.1. Kurti saugią, modernią, higienos normas atitinkančią ugdymo (si) ir edukacinę aplinką.

2.1.1. Nuolat atnaujinti grupių aplinką: baldais, ugdymo priemonėmis, žaidimais.

 

Direktorė

Nijolė Korsakienė,

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Kriaučiūnienė

2014 metai

Švietimo skyrius

 

2.1.2. Informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimas ir atnaujinimas.

Direktorė

Nijolė Korsakienė

2014 metai

Švietimo centras

 

2.1.3. Įsigyti multimediją ir panaudoti ją ugdomajame procese.

 

Direktorė

Nijolė Korsakienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Kriaučiūnienė

2014 metai

Švietimo centras

 

2.2. Tikslingai panaudoti lėšas ir teikti bendruomenės nariams išsamią informaciją apie jų panaudojimą.

2.2.1. Lopšelio-darželio biudžeto sąmatos lėšų skirstymas ir panaudojimas.

 

Direktorė

Nijolė Korsakienė

2014 metai

Švietimo centras

 

2.2.2. Parengti numatomų prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų planą.

 

Direktorė

Nijolė Korsakienė

Iki 2014-03-15

Švietimo centras

 

2.2.3. Lėšų panaudojimo ataskaitos.

 

Direktorė

Nijolė Korsakienė

2014 metai

Švietimo centras

 

 

_____________________________________________________________________

 

       

 

        SUDERINTA                                                                                                  

        Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“                                               

        Tarybos pirmininkė                                                                      

                                                                           

        Daiva Šimaitienė                                                                                               

        2013-11-21