SKELBIAMAS KONKURSAS LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBEI

pre_1508829144_90106

SKELBIAMAS KONKURSAS LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBEI

 

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ Įstaigos adresas: Vilniaus g. 38 D, Šiauliai , el. paštas salduve@splius.lt Pareigų pavadinimas: socialinis pedagogas

Reikalavimai:

1. Socialinis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus: 2. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją. 3. Darbe vadovautis, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, tarptautiniais teisės aktais. 4. Socialinis pedagogas turi mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ir kt.) 5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis. 6. Privalumai: pirmaeilės pareigos, kokybiškas ir raštvedybos reikalavimus atitinkantis, inovatyvus veiklos planas su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų. 7. Turėti socialinio pedagogo darbo patirtį ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Funkcijos:

1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, kartu su kitais specialistais. 2. Konsultuoja vaikus ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, sprendžia socialinių įgūdžių problemas. 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais. 5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas. 6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius. 7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus); 8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis; 9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą. 10. Tvarko ir pildo darbo dokumentus ir kitus reikiamus dokumentus. 11. Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Atsakomybė:

12. Socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą. Darbo užmokestis: Darbo užmokesčio koeficientas – nuo 4.82 BMA už etatinį vienetą. Darbo krūvis – 0,5 etato. Darbas pagal darbo grafiką (kasdien, pamainomis).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse ir kiti dokumentai priimami: el. paštu arba pristatomi į įstaigą. 2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos. 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos. 4. Gyvenimo aprašymas (CV). 5. Asmeninių privalumų sąrašas (seminarų pažymėjimai, gebėjimai ir dalykinės savybės ). 6. Veiklos planas. Pastaba: pretendento veiklos planas pristatomas į įstaigą arba siunčiamas el. paštu salduve@splius.lt iki 2017 m. sausio 30 d.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Informacija teikiama telefonu: (841) 523857 Kontaktinis asmuo: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Kriaučiūnienė. Skelbimas galioja: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną). Konkurso paskelbimo data: 2018 m. sausio 17d. Skelbimas galioja iki 2018 m. sausio 30 d. Konkursas vyks 2018 m. vasario 1 d. 10.00 val. Pretendentai, atrinkti dalyvauti konkurse, bus informuojami telefonu arba el. paštu.

Naujausi įrašai Archyvas Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ"
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
tel. 8 41 52 38 57
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas „Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Autobusų maršrutai, kuriais galima atvykti ir išvykti iš įstaigos: 1, 6, 25.

Paieška svetainėje


Facebook`as