Paslaugų kainoraštis

VADOVAUJANTIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 5 D. SPRENDIMU NR. T-352 “DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠU”

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą:

 • Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą  – 7,24 €.
 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:
 • už patiekalų gamybą – 0,58  €;
 • už produktus:
Grupės 1 maitinimas (pusryčiai arba pavakariai) 1 maitinimas(pietūs) 2 maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai) 3 maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai 4 maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)
Lopšelio grupės  0,42 €  0,85 €  1,27 €  1,69 €  1,92 €
Darželio ir priešmokyklinės grupės  0,48 €  0,96 €  1,44 €  1,92 €  2,15 €

 

 Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimo skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo) per dieną. Pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną be maitinimo, atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas. Mokamas tik mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

Mėnesio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams iš socialinės rizikos šeimų.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas :

 • Jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);
 • Moksleivių  atostogų metu;
 • Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • Kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20° C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • Jei šeima gauna socialinę pašalpą.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50%:

 • Šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijos programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks  24 metai);
 • Kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą.
Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.
Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes.

Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąją tvarka.

Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.

GERBIAMI TĖVELIAI, maloniai Jūsų prašome, kad tėvų atlygį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokėtumėte tiksliai pagal kvite nurodytą sumą. Priešingu atveju, sumokėjus netikslią sumą, bus iškraipomi buhalterinės programos duomenys. Iškilus neaiškumas, prašome kreiptis į buhalterę Anicetą tel. (8 41)  52 44 38.

 

 

Naujausi įrašai Archyvas Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ“
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
tel. 8 41 52 38 57
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas “Swedbank”, AB
Banko kodas 73000
Direktorė – Nijolė Korsakienė
Autobusų maršrutai, kuriais galima atvykti ir išvykti iš įstaigos:
Nr. 1,6,25.

Paieška svetainėje


Facebook`as